Iisalmen reitti

 

Kotvakkojoki

Ekologinen tila: Erinomainen
Pituus: 17,4 km
Valuma-alueen pinta-ala: 126 km2
Kunta: Vieremä
Jokityyppi: Keskisuuret turvemaiden joet

Kotvakkojoki on Murennusjoen sivujoki.

Yläjuoksulla Ylä-Kotvakko ja Ala-Kotvakko-järvien välistä noin 3,3 km pituista osuutta kutsutaan Ylä-Kotvakkojoeksi. Korkeuseroa tällä välillä syntyy 6,5 metriä ja joen koskileveys on 4–8 metriä. Joki virtaa lähes kokonaisuudessaan ojitetussa metsä- ja suoympäristössä. Korkeusero sijoittuu lähes kokonaisuudessaan alaosan koskelle, joka on ollut onkilammikko- ja kalankasvatuskäytössä. Muut yläosan virtapaikat ovat lyhyitä ja loivia sekä voimakkaasti perattuja. Osa vedestä ohjautuu edelleen kalankasvatus- ja onkilammikoihin.

Ala-Kotvakkojoki lähtee Ala-Kotvakkojärvestä ja laskee Murennusjokeen Salahmin voimalaitoksen alapuolelle. Sen runsas koskipinta-ala tekee siitä yhden maakunnan tärkeimmistä pienistä virtavesistä.  Joen kosket on kunnostettu vuonna 2004 uittosäännön kumoamisen yhteydessä. Joen jyrkimmät koskialueet sijoittuvat Iso- ja Pikku-Jylhänkoskeen. Ala-Kotvakkojoki virtaa suurimmaksi osaksi metsäympäristössä ja alaosallaan peltoalueiden läpi mutkittelevana uomana. Joen keskivaiheille laskee Heinäsuon turvetuotantoalue. Joen vesi on tummaa ja paikoitellen liettymistä on havaittavissa, mutta vesisammalkasvillisuus on silti runsasta. Rantaeroosio on sora- ja hiekkapitoisesta maalajista johtuen paikoitellen runsasta ja näkyy hiekottumisena etenkin joen hidasvirtaisemmalla alaosalla.

Kotvakkojoki virtaa Karjumäen 1-luokan pohjavesialueen eteläosan läpi. Myös Hiisiharju-Laajakankaan 2-luokan pohjavesialue rajautuu pohjoisosiltaan Kotvakkojokeen.

Kotvakkojoen Saunakoski 21.9.2017

Näytteenottopisteen Kotvakkojoki 4 sijainti merkitty karttaan punaisella pisteellä.


Alaosallaan Kotvakkojoki virtaa Kantatie 88:n ali.

Kalastus & kalasto

Jokeen on 2010-luvulla istutettu 1-vuotiaita Rautalammin reitin (2011-2012) sekä Vuoksen vesistön kantaa (2013->) olevia taimenia Heinäsuolla tapahtuvan turvetuotannon kalatalousvelvoitteena. Vuoden 2012 istutukset on suoritettu maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä kalatalouden edistämismäärärahoista, ja tuolloin taimenet ovat olleet vastakuoriutuneita poikasia.

 

Kesä 1.5.-30.11.

-

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kotvakkojoki 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kotvakkojoki 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 0 m (haetaan 0 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
30.11.20050.1028Kokonaisfosfori
18.05.20060.1028Kokonaisfosfori
29.04.20080.1059Kokonaisfosfori
02.07.20080.1077Kokonaisfosfori
24.09.20080.1039Kokonaisfosfori
26.05.20110.1023Kokonaisfosfori
14.06.20110.1028Kokonaisfosfori
14.09.20110.1043Kokonaisfosfori
20.10.20110.1029Kokonaisfosfori
25.05.20170.1019Kokonaisfosfori
18.07.20170.1045Kokonaisfosfori
30.09.20170.1033Kokonaisfosfori
16.11.20170.1026Kokonaisfosfori
28.04.20200.1031Kokonaisfosfori
02.07.20200.1052Kokonaisfosfori
27.10.20200.1047Kokonaisfosfori
11.05.20230.1029Kokonaisfosfori
03.08.20230.1046Kokonaisfosfori
25.09.20230.1053Kokonaisfosfori
26.10.20230.1033Kokonaisfosfori