Iisalmen reitti

 

Peltosalmi-Ohenmäki, Iisalmi

Yleistiedot ja sijainti

Peltosalmi-Ohenmäen 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee etelä-kaakosta Lapinlahdelta Iisalmen kautta luoteeseen kulkevalla harjujaksolla. Alue alkaa etelästä katsottuna Kirmanjärven länsipuolelta ja ulottuu noin 10 km päähän Iisalmen taajama-alueen eteläosiin Kangaslammen länsipuolelle. 5-tie kulkee osin pohjavesialueen läpi. Kirmanjärven ja Pienijärven rantojen läheisyydessä sijaitsee luonnontilaisia sekä osin luonnontilaisen kaltaisia lähteitä, jotka ovat edustavan lähde- ja lehtolajiston sekä tihkupintojen laajuuden perusteella merkittäviä. Alueen länsipuolella sijaitsee Pienlahden 1-luokan pohjavesialue.

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 8,37 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 5095 m3/vrk. Harjualue on leveimmillään noin 800–900 metriä Kirmamäen ja Ohenmäen tienoilla ja kapeimmillaan noin 300 metriä Kirmamäen pohjoispuolella, Ahmovuoren länsipuolella ja Iso-Ahmon ja Poroveden välillä. Kalliokynnykset jakavat pohjavesialtaan eri osiin, joissa vedenkorkeus vaihtelee huomattavasti. Alueen liepeillä tavataan myös orsivesikerrostumia. Alue on pääosin antikliininen eli ympäristöönsä vettä purkava.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Pohjavesialueen maaperä koostuu pääosin hyvin vettä läpäisevästä ja -johtavasta hiekasta ja sorasta. Harjun pintaosassa on yleensä useita metrejä hiekkaa ja syvemmällä karkeaa hiekkaa ja soraa.

Alueen kallioperää luonnehtii Kirmajärven alueen karkea graniitti, jossa on emäksisiä ja intermediaanisia sulkeumia. Peltosalmelta pohjoiseen harju sijaitsee granodioriittikallion päällä. Graniitti on punasävyistä. Kivilajit ovat happamia. Yleisenä piirteenä Iisalmen alueen kallioperälle on runsas rikkoutuneisuus.

Käyttö

Alueella sijaitsee kolme Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamoa: Peltosalmella, Ohenmäessä sekä Kyllikinrannassa, joista vesi pumpataan Kyllikinrannan vedenkäsittelylaitokselle. Lisäksi Kirmanjärven vettä voidaan tarvittaessa käyttää tekopohjaveden tekemiseen.

Lisätietoja

Peltosalmi-Ohenmäki, Haminamäki-Humppi ja Honkalampi, pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, P-S Savon Ympäristökeskuksen raportti 2007 (PDF)

Peltosalmi-Ohenmäki pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys ja pohjaveden virtausmalli, GTK 2017 (PDF)

Peltosalmi-Ohenmäen pohjavesialueelta pumpatun raakaveden laatu sekä Kyllikinrannan vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):