Iisalmen reitti

 

Kuusimäki A, Iisalmi

Yleistiedot ja sijainti

Kuusimäki A 2-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 14 km Iisalmen kaupungin keskustasta luoteeseen. Sen kaakkoispuolella sijaitsee Kuusimäki B 1E-luokan pohjavesialue. Alueella sijaitsee luode-kaakkosuuntainen kapea harjumuodostuma, jossa pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Akviferityypiltään pohjavesialue on antikliininen eli purkava; purkautumista tapahtuu Iso-Iihin. Pohjavesialueella sijaitsee Sammakkolampi-niminen orsivesilampi.

Kuusimäki A pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,65 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 402 m3/vrk.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääosin hiekkamoreenia ja kalliota. Itäreunalla on vähäisessä määrin karkeaa ja hienoa hietaa.

Alueen kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.

Lisätietoja

Kuusimäki A, pohjavesialueen riskikartoitus, SKVSY 2012 (PDF)