Iisalmen reitti

 

Vääränsalo, Kuopio

Yleistiedot ja sijainti

Vääränsalon 2E-luokan pohjavesialue sijaitsee Palosenjoen pohjoispuolella noin 18 kilometriä Kuopion kaupungin keskustasta luoteeseen. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,36 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 300 m3/vrk.

Alueella sijaitsee pohjavedestä riippuvaisia ekosysteemeitä. Alueella sijaitsevalla luonnonsuojelualueella on laajasti luonnontilaisia mesotrofisia tihkupintalähteikköjä, avolähteitä ja lähdenoroja. Lähteiden vesi laskee luonnonsuojelualueen kohdalla luonnontilaisena mutkittelevaan metsäpuroon. Luonnonsuojelualue on suojeltu luonnonsuojelulain 24 §:n nojalla. Lisäksi lähteet on suojeltu vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on jakautunut kahteen erilaiseen moreenimuodostumaan: itäosa on kumpumoreenia ja länsiosa hiekka- ja soramoreenia. Kallioperästä löytyy tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä sekä migmatiittia.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.

Lisätietoja

Vääränsalo, Pohjavesialueen suojelusuunnitelma, Kuopion kaupunki 2016 (PDF)