Iisalmen reitti

 

Pohjavesi on uusiutuva luonnonvara

Vesisateen ja lumen sulamisen myötä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vettä kutsutaan pohjavedeksi. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on riittävän karkearakeista ja huokoista veden imeytymistä varten.

Elintärkeä pohjavesi

Suomessa yli 60 % vesilaitosten jakamasta talousvedestä on pohjavettä tai tekopohjavettä. Haja-asutusalueilla on runsaasti käytössä myös yksityisiä talousvesikaivoja.

Pohjavesi virtaa maa- ja kallioperässä.

Uutta pohjavettä muodostuu, kun sadevesi imeytyy maaperään.

Pohjavesialueilta vesi pumpataan vesilaitoksen kautta käyttäjille.

Lähteessä pohjavesi purkautuu maan pinnalle tai vesistön pohjalle.

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen.

Tekopohjavesi = pohjavesiesiintymän luontaista antoisuutta lisätään imeyttämällä siihen pintavettä

Pohjavesien käyttö Iisalmen reitin varrella

Pohjavettä käytetään myös Iisalmen reitin ja Kallaveden yläosan alueilla. Iisalmen reitin alueella toimii Iisalmen, Lapinlahden, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven omistama tukkuyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy, joka hankkii raakavettä pohjavedenottamoistaan, käsittelee sen ja toimittaa alueen eri asiakkaille, joita ovat mm. Iisalmen Vesi, Lapinlahden Vesi Oy, Kiuruveden vesihuoltolaitos, Vieremän Lämpö ja Vesi Oy sekä Sonkajärven vesi- ja viemärilaitos.

Kallaveden yläosan alueella toimivat Kuopion Vesi Oy ja Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos. Lisäksi sekä Iisalmen reitin alueella että Kallaveden yläosan alueella toimii useita vesiosuuskuntia ja -huoltoyhtymiä.

Vedenkäsittelylaitoksilla voidaan mm. säätää pumpatun pohjaveden happamuutta ja tarvittaessa poistaa siitä liiallinen rauta ja mangaani ennen toimittamista vesijohtoverkostoon.

Pohjavesien suojelu

Pohjavesiä täytyy suojella, jotta hyvälaatuista juomavettä on käytettävissä nyt ja tulevaisuudessa. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta, kallista sekä hankalaa. Pohjavesien pilaaminen onkin Suomessa ympäristönsuojelulaissa kielletty. Pohjavesien pilaantumisen vaaraa voivat aiheuttaa esimerkiksi karjanlanta, keinolannoitteet, torjunta-aineet ja muut kemikaalit, polttoaine- ja öljysäiliöt, maalämpökaivot ja rakentaminen.

Pohjavesialueiden luokittelu

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

1-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Niiden vettä käytetään tai sitä on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuisivat vedenhankintaan.

E-luokan pohjavesialueet. Edellä mainitut 1- ja 2-luokan pohjavesialueet voivat myös olla E-luokan pohjavesialueita, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Purkautuva pohjavesi voi siis vaikuttaa suoraan esim. soiden, virtavesien, järvien ja lähteiden tilaan.

Pohjavettä muodostuu myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella.

Pohjavesialueet Iisalmen reitin ja Kallaveden yläosan alueella

Iisalmen reitin ja Kallaveden yläosan alueella sijaitsee 42 luokiteltua pohjavesialuetta, jotka näkyvät alla olevassa kartassa. Valtaosa sijaitsee Siilinjärveltä Vieremälle ja edelleen Perämerelle saakka ulottuvalla pitkittäisharjujaksolla.

Antoisuudeltaan suurimmat pohjavesialueet:

Linnaharju

7100m3/vrk

(Vieremä)

Harjamäki-Käärmelahti

6973m3/vrk

(Kuopio ja Siilinjärvi)

Valkeiskangas

5927m3/vrk

(Vieremä)

Peltosalmi-Ohenmäki

5095m3/vrk

(Iisalmi)

Mammonkangas

4100m3/vrk

(Vieremä)

Yhdessä nämä viisi muodostavat lähes puolet alueen luokitelluilla pohjavesialueilla muodostuvasta vedenhankintaan soveltuvasta vedestä.

Klikkaamalla pohjavesialuetta kartasta pääset tarkastelemaan alueen tietoja.

Valkeiskangas
Mammonkangas
Honkamäki
Marttisenjärvi
Sorronmäki
Järvenpää
Lapinsalo
Ukonmäki
Kylmäkorpi
Pyöree
Hiisiharju-Laajakangas
Karjumäki
Lehmimäki-Karjalankangas
Marjomäki
Jalkomäki
Luotosenkangas
Lauttamäki
Nieminen
Kangaslampi
Piensulkava
Lahnajoki
Pienlahti
Taipale-Nerkoo
Honkalampi
Pörsänmäki
Pajujärvi
Ulppaankankaat
Vörssinvaara-Järvienkangas
Pajuskylä
Keskisaari
Pyssymäki
Harjamäki-Käärmelahti
Harjamäki-Kasurila
Hirvilahti
Autioranta
Vääränsalo
Reposaari
Kuusimäki A
Kuusimäki B
Haminamäki-Humppi