Iisalmen reitti

 

Linnaharju, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Linnaharjun 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee Nissilän kylässä noin 22 kilometriä Vieremän taajamasta pohjois-luoteeseen. Pohjavesialue on osa Vieremän pohjoisosan laajoja lajittuneita muodostumia, jotka liittyvät Siilinjärvi-Vieremä-Pyhäntä harjujaksoon. Sen kaakkoispuolella sijaitsee Mammonkankaan 1E-luokan pohjavesialue ja luoteispuolella Valkeiskankaan 2E-luokan pohjavesialue.

Linnaharjun pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 9,76 km2. Pohjavesialue ulottuu eteläisiltä osiltaan Nissilän kylän alueelle, rajautuu idässä Hällämö-järveen ja Rahasuohon, pohjoisessa Havukkakankaaseen sekä lännessä Luvejokeen, Suurisuohon ja Kotisuohon. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 7100 m3/vrk. Alueelta löytyy useita lähteitä ja siellä muodostuvat pohjavedet purkautuvat ympäröiville soille ja vesistöihin. Akviferityypiltään alue on siis antikliininen (purkava).

Linnaharjun pohjavesialueella sijaitsee laaja harjumuodostuma, johon kuuluvat Hällämönharjun ja Linnaharjun selänteet. Hällämönharju nousee lähes 30 m korkeuteen Hällämö-järven pinnankorkeuteen nähden, ja on valtakunnallinen harjujensuojelukohde. Hällämönharjun-Valkeiskankaan Natura-alue on laaja harjumetsien, lähteiden, purojen ja Luvejoen latvahaarojen muodostama kokonaisuus.

Maa- ja kallioperä

Hällämönharju-Linnakankaan harjualueen maaperän paksuus vaihtelee kuudesta metristä yli 30 metriin. Harjualueen pintamateriaali on hiekkavaltaista ja huomattavasti alempana esiintyy karkeita kerrostumia. Itä-koillisosan alueilla on dyynimäisiä hiekkakerrostumia ja lounais-länsipuolella on suoturpeen peittämiä paksuja hienon hiekan ja siltin kerrostumia. Harjun ydinosa on karkeaa kivistä soraa ja lievealueet ovat hienojakoisia maaaineksia hiekkaa sekä hietaa. Maaperän kerrospaksuus pohjavesipinnan yläpuolella on Koulukankaalla noin 12 m, Hällämönharjun eteläosassa 4–11 m, keskiosassa noin 3–9,5 m sekä pohjoisosassa noin 1–4 m. Linnaharjun eteläosassa kerrospaksuus on noin 1–8 m ja pohjoisosassa noin 4–15 m.

Pohjavesialueen kallioperä koostuu tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissistä sekä migmatiitista.

Käyttö

Pohjavesialueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamoita ja myös Kajaanin kaupungin hallinnoima vedenottamo. Ylä-Savon Vesi Oy:n alueelta pumppaama vesi johdetaan Karjumäen vedenkäsittelylaitokselle.

Lisätietoja

Linnaharju, pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)

Ylä-Savon Vesi Oy:n Linnaharjun, Mammonkankaan, Karjumäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueilta pumppaaman raakaveden laatu sekä Karjumäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):