Iisalmen reitti

 

Karjumäki, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Karjumäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Salahmin kylässä noin 8 kilometriä Vieremän taajamasta pohjoiseen/luoteeseen. Pohjavesialue rajoittuu pohjoisosastaan Salahminjärveen ja Huihainvuoriin, itäpuolelta  Kelopuroon, etelässä Kotvakkojokeen sekä lännessä Latokankaaseen. Alueen eteläpuolella sijaitsee Hiisiharju-Laajakankaan 2-luokan pohjavesialue. Karjumäen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,53 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1607 m3/vrk.

Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava, ja pohjaveden päävirtaus tapahtuu harjun pituussuunnassa. Harjun pohjoispäässä pohjavesi purkautuu Salahminjärveen ja eteläosissa Kotvakkojokeen – vedenjakaja sijoittuu Pitkälammen kohdalle.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Karjumäen pohjavesialue sijaitsee kaakko-luodesuuntaisessa harjumuodostumassa, jonka itäreunalla kallio ulottuu paikoin pohjavedenpinnan yläpuolelle. Harjumuodostuman keskiosat koostuvat sorasta ja hiekasta. Reunaosilta löytyy hienompaa hiekkaa ja karkeaa silttiä. Pohjaveden päällä olevan suojakerroksen paksuus vaihtelee 3–13 metrin välillä. Kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Karjumäen pohjavesialueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamo sekä Salahminrannan vesiosuuskunnan vedenottamo. Ylä-Savon Vesi Oy:n  pohjavesialueelta pumppaama raakavesi johdetaan Karjumäen vedenkäsittelylaitokselle.

Lisätietoja

Karjumäki, pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)

Ylä-Savon Vesi Oy:n Linnaharjun, Mammonkankaan, Karjumäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueilta pumppaaman raakaveden laatu sekä Karjumäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):