Iisalmen reitti

 

Vesistöjen suojelu vaatii yhteistyötä

Iisalmen reitin vesistöjen suojelulla on sitä kirkkaampi tulevaisuus, mitä paremmin eri toimijat puhaltavat yhteen hiileen. Aiheena vesi sopii hyvin eri koulutusasteiden opetukseen. Tutkimuskohteena vesi on antoisa ja mielenkiintoinen.

Vesien ja kalavarojen hyödyntämisen, suojelun, hoidon ja kunnostusten tukena toimivat opetus-, koulutus- ja tutkimussektori sekä hallinto. Näillä on paikallista, alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä ulottuvuutta sekä merkittävä ohjausvaikutus ja -mahdollisuus.

Vedessä riittää opittavaa kaikille

Vesi elämisen edellytyksenä on luontevaa sisällyttää kaikkien kouluasteiden opetussuunnitelmien teemakohtaisiin opetuskokonaisuuksiin. Veden keskeisen merkityksen vuoksi on myös perusteltua kehittää vesialan koulutuskokonaisuutta. Hyvänä pohjana ovat maakunnan nykyinen vesitekniikan ja -turvallisuuden, maatalouden vesistövaikutusten sekä vesistötutkimuksen osaamiskeskittymä.

Tiedon keräämistä on syytä kehittää

Vesien ja kalavarojen seuranta ja tarkkailu tuottavat pitkäjänteisesti tärkeää tietoa vesien käytön, suojelun ja kunnostusten tarpeisiin. Tätä tiedon hankintaa on jatkuvasti kehitettävä sekä täydennettävä tutkimustoiminnalla. Vesiin liittyvää tieteellistä tutkimusta on lisättävä tukemaan alueen kestävää vesien hyödyntämistä.

Vihreän kasvun jäljillä

Vesi ja vesiympäristö tarjoavat myös kulttuuri-, hyvinvointi- ja terveyspalveluita, joita hyödynnetään matkailussa ja virkistyskäytössä. Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyö muiden sektoreiden kanssa, veden tuottamat kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut sekä hallinnon sitoutuminen ekosysteemipalveluista huolehtimiseen tuottavat alueelle vihreää kasvua.

Toimialan tavoitteet

 
 

1. Vesiluontosuhdetta edistävän koulutuskokonaisuuden, opetuspolun muodostaminen esiopetuksesta korkeakouluihin saakka

 
 

2. Maailman parhaan koulutuskokonaisuuden luominen vesialalle

 
 

3. Tutkimustoiminnan suuntaaminen alueen elinkeinojen ekologisesti kestävään kehittämiseen

 
 

4. Koulutus- ja tutkimussektorin, hallinnon sekä ekosysteemipalveluja käyttävien tahojen työskentely yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi