Iisalmen reitti

 

Haminamäki-Humppi, Lapinlahti

Yleistiedot ja sijainti

Haminamäki-Humpin 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee Lapinlahden keskustaajaman alueella ja sen eteläpuolella. Alueella sijaitsee kaakko-luoteissuuntainen pitkittäisharju, joka ulottuu etelästä Humpin alueelta pohjoiseen Lapinlahden Kunnanrantaan saakka. 5-tie kulkee alueen läpi. Alue rajautuu pohjoisosiltaan Honkalammen 1-luokan pohjavesialueeseen.

Pohjaveden päävirtaussuunta on etelästä ja kaakosta luoteeseen. Harjun keskiosa on vettä ympäristöstä keräävä eli synkliininen ja luoteisosa harjusta on vettä ympäristöön purkava eli antikliininen. Vettä purkautuu alueelta länsi- ja pohjoispuolen vesistöihin, kuten Onkiveden Hujalanlahteen.

Niittysaari-Hujalanlahden alue muodostaa merkittävän Haminamäki-Humpin pohjavedestä riippuvaisen luontokokonaisuuden. Alueella on metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, kuten lehtoa ja tihkupintaa. Rantametsien kasvillisuuteen vaikuttaa pohjavesivaikutus. Alueen tihkupintojen suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki. Lehtojen suojeluperusteena on metsälaki.

Haminamäki-Humpin pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,13 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1900 m3/vrk.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääosin hyvin vettä läpäisevää hiekkaa ja soraa. Maakerrosten paksuus on suuri koko alueella; alueen suurimmat maakerrospaksuudet löytyvät harjun pohjoisosasta läheltä Honkalahden rantaa, jossa kokonaismaapeitteen paksuus on noin 50 metriä ja materiaali karkeaa hiekkaa ja soraa. Itäpuoleltaan harju rajoittuu silttikerrostumiin ja moreeniin sekä etelässä kallioihin. Reunaosissa olevat silttikerrostumat vaihtelevat useimmiten ohuiden hienohiekkakerrosten kanssa, ja paksuimmillaan nämä silttihiekkakerrostumat ovat 2–3 metriä.

Lapinlahden alueen kallioperää luonnehtii valtaosalta Onkiveden itäpuolinen gabro-kivilajialue ja Lapinlahden rengasrakenteinen garbro-anortosiitti esiintymä. Alueen kallioperä on rikkonaista ja lohkoutunutta.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n Haminamäen vedenottamo.

Lisätietoja

Peltosalmi-Ohenmäki, Haminamäki-Humppi ja Honkalampi, pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, P-S Savon Ympäristökeskuksen raportti 2007 (PDF)

Haminamäki-Humpin pohjavesialueen geologinen rakennetutkimus ja pohjavesien virtausmallinnus Lapinlahdella, GTK 2017 (PDF)

Haminamäki-Humpin pohjavesialueelta pumpatun raakaveden laatu sekä Haminamäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):