Iisalmen reitti

 

Kuusimäki B, Iisalmi

Yleistiedot ja sijainti

Kuusimäki B 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 9 km Iisalmen kaupungin keskustasta luoteeseen. Sen luoteispuolella sijaitsee Kuusimäki A 2-luokan pohjavesialue. Pohjavesialue sijoittuu luode-kaakkosuuntaiseen kapeaan harjumuodostumaan, jossa pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. Akviferityypiltään pohjavesialue on antikliininen eli purkava; purkautumista tapahtuu Iso-Iihin, johon alue itäosastaan rajautuu.

Kuusimäki B pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,29 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 558 m3/vrk. Alueen kaakkoisosassa on merkittävä lehtomainen tihkupinta, avolähde sekä lähdepuro, joiden suojeluperusteina ovat metsä- ja vesilaki.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperän pintaosa on hienoa hiekkaa ja myös silttikerroksia esiintyy runsaasti. Jälkimmäisten päälle on muodostunut orsivesikenttiä, joissa vedenpinta on paikoin hyvin lähellä maanpintaa muodostaen soistuneita alueita. Karkeammat ja hyvin vettä johtavat kerrokset sijaitsevat syvemmällä – todennäköisesti muodostuman suuntaisessa kallioperän painanteessa.

Alueen kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n Kuusimäen vedenottamo. Kuusimäki B sekä Marjomäen pohjavesialueilta pumpattu vesi käsitellään Kuusimäen vedenkäsittelylaitoksella.

Lisätietoja

Kuusimäki B, pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)

Kuusimäki B:n ja Marjomäen pohjavesialueilta pumpatun raakaveden laatu sekä Kuusimäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):