Iisalmen reitti

 

Valkeiskangas, Vieremä, Pyhäntä

Yleistiedot ja sijainti

Valkeiskankaan 2E-luokan pohjavesialue sijaitsee Vieremän ja Pyhännän kuntien alueella noin 25 kilometriä Vieremän keskustaajamasta pohjoiseen-luoteeseen. Valkeiskangas on osa Vieremän pohjoisosan laajoja lajittuneita muodostumia, jotka liittyvät Siilinjärvi-Vieremä-Pyhäntä harjujaksoon. Sen kaakkoispuolella sijaitsee Linnaharjun 1E-luokan pohjavesialue.

Valkeiskankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 8,08 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 5927 m3/vrk.

Valkeiskankaan pohjavesialueella sijaitsevaa laajaa, lähes luonnontilaista harjumuodostumaa halkoo Jyrkänpuron laakso. Alue sijaitsee Hällämönharjun-Valkeiskankaan Natura-alueella, joka on harjumetsien, lähteiden ja purojen muodostama kokonaisuus. Pohjavesialueella sijaitsee kymmenkunta lampea tai järveä. Alueella virtaavat Jyrkänpuro, Makkolanpuro ja Ahvenpuro.

Valkeiskankaan alueelta löytyy useita lähteitä ja se muodostaa merkittävän pohjavesistä riippuvaisten luontotyyppien kokonaisuuden, jonka vuoksi pohjavesialue luokitellaan E-luokkaan. Pohjavesialue on tyypiltään antikliininen eli purkava. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakko ja vedet purkautuvat ympäröiville soille ja puroihin; pääosin Makkolanpuroon.

Maa- ja kallioperä

Maaperä on Valkeiskankaan pohjavesialueella pääasiassa karkearakeista maalajia.

Alueen kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.

Lisätietoja

Hällämönharju-Valkeiskangas Natura-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, POSELY 2017 (PDF)