Iisalmen reitti

 

Pajuskylä, Pielavesi

Yleistiedot ja sijainti

Pajuskylän 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 7 kilometriä Pielaveden kunnan keskustaajamasta itään. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,98 km2 ja siellä muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 946 m3/vrk. Pajuskylän pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli purkava.

Pohjavesialueella sijaitsee reunamuodostuma, johon liittyy pitkittäisharjumainen syöttöharju. Alueen syntyyn on vaikuttanut kallioperän ruhje, johon on kerrostunut hyvin vettä johtavaa soraa ja hiekkaa. Ruhje suuntautuu Iso-Pajusen Syvälahdesta Pukarankankaan suuntaan. Alueen eteläosassa on vesilain (luku 2, 11 §) sekä metsälain (10 §) nojalla suojeltu lähteikkö, joka on osin muuttunut, osin luonnontilainen. Itäosastaan alue rajautuu Löytynjärveen.

Maa- ja kallioperä

Pohjavesialueen maaperä koostuu karkearakeisista maalajeista. Reunaosilta löytyy hienorakeisempia maalajeja sekä kalliota.

Kallioperä on alueella graniittia, kiillegneissiä ja kiilleliusketta, gneissimäistä tonaliittia ja granodioriittia, granodioriittia ja peridotiittia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Pielaveden kunnan vesihuoltolaitoksen Pajuskylän vedenottamo sekä ja Pajuskylän vesihuoltoyhtymän vedenottamo.