Iisalmen reitti

 

Harjamäki-Kasurila, Siilinjärvi

Yleistiedot ja sijainti

Harjamäki-Kasurilan 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Siilinjärvellä Kasurilasta Käärmelahteen ulottuvassa harjumuodostumassa. Eteläosistaan alue rajautuu Kasurilaan, lännessä Harjamäen alueelle, pohjoisessa Pyylammin alueelle sekä idässä kunnan keskustaajamaan. 5-tie kulkee alueen läpi reilun 3 km matkan. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 8,9 km2 ja siellä muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 4536 m3/vrk.

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueen kemiallinen tila on luokiteltu huonoksi kohonneen kloridipitoisuuden vuoksi. Virtauskuvaltaan muodostuma on suurimmaksi osaksi antikliininen eli purkava, mutta lievealueiden sekä kallioruhjeiden osalta myös synkliininen eli pohjavettä keräävä.

Alueen länsipuolella sijaitsee Harjamäki-Käärmelahden 1-luokan pohjavesialue. GTK:n vuonna 2017 tekemän rakennetutkimuksen mukaan Harjamäki-Kasurilan sekä sen itäpuolella sijaitseva Jälänniemen pohjavesialue ovat hydraulisesti yhteydessä toisiinsa.

Maa- ja kallioperä

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue on alueella sijaitsevaa harjukokonaisuutta myötäillen kolmihaarainen. Luoteishaaran erottaa kalliokynnysten muodostama pohjavedenjakaja. Harjumuodostuman ydinosat ovat hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, joiden kerrosvahvuudet ovat huomattavan suuret; jopa sata metriä.

Harjun maalaji on pääasiassa hiekkaa, ja sen karkeassa ydinosassa maa-aines on soraa sekä soraista hiekkaa. Karkean ytimen reunoilla maapeitteet ovat melko tiiviitä. Pohjavesialueen reunoilla maaperä on pääasiassa hienoa hiekkaa sekä paikoin karkeaa silttiä. Pohjavesialue sekä siinä oleva harjuaines rajoittuu heikkopeitteisiin kallio- ja moreenimäkiin. Osa moreenimäistä on paikoin huuhtoutunutta ja osin lajittunutta hiekkamoreenia. Muodostumisalueen reunoilla maakerrokset ovat suhteellisen hienorakeisia ja vedenjohtavuus siten pieni.

Kallioperä koostuu Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella pääasiassa emäksisestä metavulkaniitista. Alueen pohjois- ja eteläosissa löytyy pienet alueet, jotka koostuvat kiillegneissistä ja kiilleliuskeesta sekä pohjagneissistä.

Käyttö

Harjamäki-Kasurilan pohjavesialueella sijaitsee kaksi pohjavedenottamoa, Hakkaralan ja Koivuniemen vedenottamot. Noin kaksi kolmasosaa Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen toimittamasta vedestä otetaan tältä alueelta. Vedenottamoiden välillä on kalliokynnysten muodostama pohjavedenjakaja.

Lisätietoa

Harjamäki-Kasurila, Pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)

Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan ja Jälänniemen pohjavesialueiden geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus, GTK 2017 (PDF)