Iisalmen reitti

 

Honkalampi, Lapinlahti

Yleistiedot ja sijainti

Honkalammen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Lapinlahden keskustaajaman pohjoispuolella. Pohjavesialue sijaitsee luode-kaakkosuuntaisena Honkaniemi-Valkeismäki-harjujaksona, joka ulottuu Honkaniemestä Nerkoolle. Harju on kohomuotoisena nähtävissä lähes seitsemän kilometrin pituudelta. Harjun leveys on 200–800 metriä.

Alue rajautuu pohjoisessa Taipale-Nerkoon 1-luokan pohjavesialueeseen ja keskiosiltaan lännessä Valkeinen-järveen. Valkeinen-järven pinta on 5–10 metriä korkeammalla kuin ympäristössä olevien muiden järvien ja lampien. 5-tie kulkee noin 5 km matkan alueen läpi. 

Honkalammen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,55 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 2229 m3/vrk. Pohjaveden päävirtaus tapahtuu Valkeisen järven koillis-itäpuolelta sekä kaakkoon että luoteeseen päin. Pohjavesi purkautuu pääasiassa Onkiveteen ja itäpuolisiin vesistöihin päin. Honkaniemen etelänpuoleinen alue on osittain synkliininen eli vettä keräävä.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä koostuu hyvin vettäläpäisevästä ja -johtavasta hiekasta ja sorasta. Harjun pintaosassa on pääsääntöisesti useita metrejä hiekkaa ja vasta syvemmällä juuriosassa karkeampaa materiaalia. Harjun itä- ja koillisreuna rajoittuu siltteihin, kun taas länsija luoteisosa rajoittuu myös moreeneihin ja osittain turvealueisiin. Hiekka- ja sorakerrosten paksuus vaihtelee mm. Honkaniemessä 5 metristä 20 metriin. 

Alueen kallioperää luonnehtii pääasiassa Onkiveden itäpuolinen gabro-kivilajialue sekä Lapinlahden rengasmainen gabro-anortosiitti esiintymä. Nämä kivilajialueet rajautuvat koillis-lounaissuuntaiseen siirrokseen tai ruhjevyöhykkeeseen, joka sijaitsee Valkeisen ja Onkiveden Lapinlahden välissä. Alueen kallioperä on rikkonaista ja lohkoutunutta.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n Honkaniemen vedenottamo.

Lisätietoja

Peltosalmi-Ohenmäki, Haminamäki-Humppi ja Honkalampi, pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, P-S Savon Ympäristökeskuksen raportti 2007 (PDF)

Geologisen rakenteen selvitys Lapinlahden Taipale-Nerkoo ja Honkalammen pohjavesialueilla, GTK 2020 (PDF)

Honkalammen pohjavesialueelta pumpatun raakaveden laatu sekä Honkaniemen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):