Iisalmen reitti

 

Ympärivuotinen ilon lähde

Vesistöt ovat suomalaisille rakkaita. Iisalmen reitin vesistöjen varrella on noin 4000 vapaa-ajan asuntoa. Hyvien kalakantojen ansiosta alue on suosittu virkistyskalastajien keskuudessa. Alueen kymmenet uimarannat ovat myös ahkerassa käytössä. Järvillä riittää kulkijoita myös talvisin kalastaen, hiihtäen ja moottorikelkkaillen.

Iisalmen reitin vesistöjen virkistyskäyttö on monipuolista, ympärivuotista ja vesien käyttömuotona laajin. Hyvien virkistyskäyttömahdollisuuksien arvo on merkittävä; ne parantavat asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä sekä alueen imagoa ja vetovoimaisuutta. Luonnon tarjoamien virkistyskäyttömahdollisuuksien taloudellistakin arvoa on mahdollista arvioida. Virkistyskäytön lisääntyminen ja sen edellytysten parantuminen tuovat lisäarvoa ja aktiivisuutta myös vesistöjen hoitoon ja kunnostuksiin.

Saalisvarmuus innostaa kalastamaan

Alueen asukkaista noin 40 % harrastaa kalastusta. Saalisvarmuudellaan Iisalmen reitti houkuttelee kalastajia myös alueen ulkopuolelta. Esimerkiksi hauki, kuha ja ahven tempoilevat usein siiman päässä. Virkistysarvon lisäksi kalastuksella on taloudellinen merkitys, sillä vapaa-ajan-kalastajien osuus sisävesien kokonaissaalista on noin 80 %. Vahvat kalakannat luovat hyvät edellytykset myös vapaa-ajan-kalastuksen monipuoliselle ja kestävälle kehittämiselle.

Alueelta löytyviä erityiskalastuskohteita ovat mm. Pitkäkoski (Iisalmi) ja Viannankoski (Maaninka).

Arvokkaat taimen- ja harjuskannat

Iisalmen reitin latvajoissa on arvokkaita taimen- ja harjuskantoja, joiden säilymisestä tulee huolehtia. Rasvaevällinen taimen on rauhoitettu leveyspiirin 64 eteläpuolella ja sen korvaushinta sisävesissä on 2440 €.

Virkistyskäyttö edellyttää hyväkuntoisia vesistöjä

Virkistyskäytön kannalta tärkeää on vesistöjen käyttökelpoisuus eli vähäiset levämäärät, kalakantojen ja kasvillisuuden tasapainoisuus sekä riittävä vesisyvyys. Vesien yksilöllisiä ominaispiirteitä voitaisiin hyödyntää virkistyskäytössä aiempaa laajemmin. Samalla tulisi pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta ja tunnistaa sen arvo ja merkitys myös virkistyskäytölle. Monimuotoisen luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut ovat perusta ihmisen hyvinvoinnille.

Monimuotoista virkistyskäyttöä on mahdollista lisätä

Vesistöjen kunnostukset ovat keskeinen kehittämistoimenpide. Lisäksi tärkeää on pitkäjänteinen vesiensuojelutyö, elinvoimaiset kalakannat, kalastusmahdollisuudet, riittävät palvelut ja vesistöjen hyvä saavutettavuus. Näiden pohjalta virkistyskäyttöä voidaan edelleen lisätä harrastusten, tiedotuksen ja neuvonnan avulla sekä eri virkistyskäyttäjäryhmien toiminnan kautta.

Toimialan tavoitteet

 
 

1. Turvataan vesistöjen hyvät ja monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet tunnistaen erilaiset virkistyskäyttötarpeet ja vesistöjen ominaispiirteet

Lue lisää
 
 

2. Ihmisen aiheuttaman luontaisesta poikkeavan umpeenkasvun pysäyttäminen ja kalakannan rakenteen tasapainottaminen, jotta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet olisivat tulevilla sukupolvilla nykyistä paremmat

Lue lisää