Iisalmen reitti

 

Taipale-Nerkoo, Lapinlahti

Yleistiedot ja sijainti

Taipale-Nerkoon 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 8 km pohjoiseen Lapinlahden keskustaajamasta. Pohjavesialueella on kapea pohjois-eteläsuuntainen pitkittäisharjumuodostuma. 5-tie kulkee noin 5 km pitkän alueen läpi ja sen eteläosassa sijaitseva Nerkoon taajama sijoittuu kokonaan pohjavesialueelle.  Alue rajautuu lännessä vajaan 3 km matkalta Nerkoonjärveen ja etelässä Honkalammen 1-luokan pohjavesialueeseen.

Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,07 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 500 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjavettä purkautuu alueelta sen länsipuolella sijaitsevaan Nerkoonjärveen.

Maa- ja kallioperä

Maaperä koostuu harjumuodostumassa lajittuneista hiekka- ja sorakerrostumista. Karkeammat, soravaltaiset maakerrokset sijaitsevat harjun kapeassa ydinosassa. Lajittuneiden maakerrosten paksuus on suurimmillaan harjumuodostuman keskiosassa yli 23 m. Harjun reunaosissa maaperä on koostumukseltaan hiekkavaltaista.

Pohjavesialueen kallioperä koostuu pääasiassa tonaliittis-trondhjemiittisesta graditoinista tai migmatiitista. Pohjavesialueen pohjoisosassa on pieni alue, joka on amfiboliittia. Alueen keskiosassa on luode-kaakko suuntainen siirros tai kallioruhje.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n Nerkoon vedenottamo.

Lisätietoja

Taipale-Nerkoo, pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)

Geologisen rakenteen selvitys Lapinlahden Taipale-Nerkoo ja Honkalammen pohjavesialueilla, GTK 2020 (PDF)

Taipale-Nerkoon pohjavesialueelta pumpatun raakaveden laatu sekä Nerkoon vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):