Iisalmen reitti

 

Marjomäki, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Marjomäen 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee Vieremänjärven eteläpuolella noin 3 km kaakkoon Vieremän keskustaajamasta.

Pohjois-eteläsuuntaisessa harjumuodostumassa sijaitsevan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,5 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1860 m3/vrk.

Pohjavesialueen keskivaiheilla sijaitsee pohjavedestä riippuvainen ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltu Hetteensuo. Suon reunalla on useita lähteitä, joista saa myös alkunsa Hetteensuolle virtaava lähdepuro. Marjomäen eteläosissa alue on pääosin synkliininen eli vettä ympäristöstään keräävä; eteläpuolella sijaitsevan Iso-Valkeisen vettä suotautuu harjuun. Pohjoisosa on antikliininen eli ympäristöön vettä purkava. Pohjaveden purkautumista tapahtuu pohjoisessa Vieremäjärveen ja esiintymän keskivaiheilla Hetteensuolle. Pohjaveden päävirtaussuunta on harjun pituussuunnassa pohjoiseen ja alueen varsinaiset hyvin vettä johtavat kerrokset ovat syvällä.

Pohjavesialueelta löytyy myös useita orsivesilampia: Tervalampi, Ruutanalampi ja Likolampi. Orsivesilampien pohjan alapuolinen maa-aines on niin hienoa, että se pidättää vettä muodostaen orsivesikerroksia.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maaperä

Muodostuma koostuu pääasiassa Haukimäen ja Marjomäenselänteen alueista. Alue voidaan jakaa kahteen osaan: Marjomäen eteläpuolinen osa koostuu suhteellisen laakeasta sekä leveästä etelä-pohjoissuuntaisesta alueesta, ja luoteispuoleinen osa on kaakko-luodesuuntainen, jyrkkäpiirteisempi ja kapea.

Alueen maaperä on pääasiassa hiekkaa ja soraa. Pintaosilta maa-aines on pääosin suhteellisen hienoa ja karkeat ja hyvin vettä johtavat kerrokset sijaitsevat syvemmällä. Haukimäen keskeisillä osilla maakerroksen kokonaispaksuus on paikoin yli 37 m. Marjomäenselänteen alueella maakerrokset ovat yli 40 m paksuisia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamo sekä Vieremän jokivarren vesiosuuskunnan ja Valkeisten Vesihuolto Oy:n yhteinen vedenottamo.

Ylä-Savon Vesi Oy:n Marjomäen pohjavesialueelta pumppaama vesi käsitellään Kuusimäen vedenkäsittelylaitoksella yhdessä Kuusimäki B pohjavesialueelta pumpatun veden kanssa.

Lisätietoja

Marjomäki & Lehmimäki-Karjalankangas, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ylä-Savon Vesi Oy 2008 (PDF)

Kuusimäki B ja Marjomäen pohjavesialueelta pumpatun raakaveden sekä Kuusimäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):