Iisalmen reitti

 

Honkamäki, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Honkamäen 2-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 18 km Vieremän kunnan keskustaajamasta pohjoiseen. Alueen länsirajalla sijaitsee pienikokoinen Honkalampi ja eteläpuolella virtaa Marttisenjoki. Honkamäen harjumuodostuma on varsin pienialainen, mutta nousee ympäristöstään lähes 50 m korkeuteen. Akviferityypiltään pohjavesialue on antikliininen eli purkava. Pohjaveden päävirtaussuunta on etelä.

Honkamäen pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 1,30 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 649 m3/vrk.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maa- ja kallioperä

Maaperä on pääasiassa karkearakeista maalajia. Alueen reunoilla on vähäisesti kalliota sekä sekalajitteista ja hienojakoista maalajia.

Alueen kallioperä on tonaliitti-, trondhjemiitti- ja granodioriittigneissiä ja migmatiittia.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.