Iisalmen reitti

 

Jalkomäki, Sonkajärvi

Yleistiedot ja sijainti

Jalkomäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee pohjois-etelä-suuntaisessa harjumuodostelmassa Sonkajärven kunnan keskustaajaman tuntumassa. Muodostuma on suhteellisen yhtenäinen Sonkajärven Paasonlahteen saakka. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,69 km2 ja siellä muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 657 m3/vrk. Jalkomäen pohjavesialue on tyypiltään antikliininen eli pohjavettä purkava.

Maa- ja kallioperä

Alueella sijaitsevan harjumuodostelman maa-aineksen laatu vaihtelee erittäin karkearakeisesta paikoin huonosti lajittuneeseen materiaaliin. Vettä hyvin johtavat kerrokset rajoittuvat tiiviimpiin moreeni-, siltti- ja savikerrostumiin. Paikoitellen tiiviiden kerrostumien päällä on suokerrostumia.

Kallioperä on alueella tonaliitti-, trondhjemiitti-, ja granodioriittigneissiä sekä migmaattia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n Jalkomäen ja Matilanniemen vedenottamot, joista vettä pumpataan Jalkomäen vedenkäsittelylaitokselle.

Lisätietoja

Sonkajärven kunta, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)

Jalkomäen pohjavesialueelta pumpatun raakaveden laatu sekä Jalkomäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):