Iisalmen reitti

 

Ulppaankankaat, Pielavesi

Yleistiedot ja sijainti

Ulppaankankaiden 2-luokan pohjavesialue sijaitsee Pielaveden kunnan Löytynmäen kylässä noin 7 kilometriä kunnan keskustaajamasta itään. Alueella sijaitsee pienialainen katkonainen harjujakso.

Pohjavesialueen pinta-ala on 1 km2 ja siellä muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 295 m3/vrk. Virtauskuvaltaan pohjavesialue on antikliininen eli purkava. Pohjavesialueella sijaitseva kirkasvetinen ja syvä Ulppaanlampi (19 m) on todennäköisesti Ulppaankankaiden pohjavedestä riippuvainen. Alueen eteläosassa virtaava Löytynpuro on luonnontilainen ja edustava pienvesikohde ja sen välittömät lähiympäristöt, kuten ruoho- ja heinäkorvet sekä rehevät lehtolaikut ovat metsälailla (10 §) suojeltuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

Maa- ja kallioperä

Ulppaankankaiden maaperä on hienoa ja karkeaa hiekkaa. Lievealueilla on moreenia ja saraturvetta.

Alueen kallioperä on pääosin tonaliittis-tronhjemiittista granitoidia tai migmatiittia.

Käyttö

Alueella muodostuvaa pohjavettä ei tällä hetkellä hyödynnetä yhdyskuntien tarpeisiin.