Iisalmen reitti

 

Luontaisetuna järviluonto

Kestävä kehitys ja ympäristövastuu mainitaan monen yrityksen arvoissa. Iisalmen reitin alueen yrityksille ympäröivät vesistöt tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää vesiensuojelua imagossa ja markkinoinnilla luoduissa mielikuvissa. Ihannetilanteessa imago ja käytäntö kohtaavat jalkautuen osaksi yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Teollisuus hyödyntää vettä monella tavalla

Iisalmen reitin merkittävimmät teolliset veden käyttäjät ovat elintarviketeollisuus, energiantuotanto, puun uitto ja turveteollisuus. Teolliset toimijat hyödyntävät vettä monin eri tavoin; pohjavesivaroja raaka-aineena ja tuotantoprosesseissa sekä pintavesiä esimerkiksi jäähdytyksessä ja puhdistettujen jäte- ja kuivatusvesien purkualueina.

Vesien suoran hyödyntämisen lisäksi teolliset toimijat ja yritykset ovat korostaneet puhtaan veden ja vesistöjen laajempaa merkitystä. Iisalmen reitin alueen yrityksille vesistöt ovat osa toimintaympäristöä. Työpaikka on ympäristötekijöiden kokonaisuus, jossa hyvinvoiva vesiympäristö, vesimaisema, viihtyisyys ja puhdas vesi ovat keskeisessä osassa.

Esimerkkejä yrityksistä Iisalmen reitillä:

 

Vuonna 2018 Ylä-Savon alueella sijaitsevan teollisuuden liikevaihto oli 2,6 miljardia euroa, josta viennin arvo oli noin 526 miljoonaa.

Vesien hyödyntämistä valvotaan

Iisalmen reitin vettä hyödyntävää ja vesiin vaikuttavaa teollisuutta säädellään ympäristöluvilla. Lisäksi sisäiset laatujärjestelmät ohjaavat toimintaa. Teolliset toimijat ovat myös sitoutuneet yhteisiin kehittämistoimenpiteisiin pohjavesien ja vesistöjen tilan turvaamiseksi.

Arvoista tekoihin

Yritykset lisäävät kustannustehokkuutta ja alentavat ympäristövaikutuksia tehostamalla veden käyttöä. Vesien hyvää imagoa on mahdollista korostaa yhä enemmän.

Alueellisella yhteistyöllä parannetaan vesihuollon tehokkuutta ja osallistutaan vaikuttavien vesienhoito- ja kunnostustoimenpiteiden toteutukseen. Yhteinen visio tuo lisäarvoa alueelle ja yrityksille. Tämän pohjalta voidaan myös luoda uutta kestävään vesien käyttöön perustuvaa liiketoimintaa.

Toimialan tavoitteet

 
 

1. Vesien tilan parantaminen työntekijöiden viihtyvyyden takaamiseksi sekä puhtaan ja ympäristövastuullisen toimijan aseman ylläpitämiseksi

 
 

2. Puhtaista pohjavesistä imagollista lisäarvoa

 
 

3. Puhdas pohja- ja pintavesi, jotta voidaan turvata kustannustehokas tuotanto ja tarjota alueella elämän luksusta