Iisalmen reitti

 

Pyöree, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Pyöreen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Pyöree-järven länsipuolella noin 10 km itään Vieremän kunnan keskustaajamasta Vieremän ja Sonkajärven kuntien rajan läheisyydessä.

Pyöreen pohjavesialue muodostuu moreenipeitteisen mäen itärinteessä sijaitsevan lähteen arvioidusta valuma-alueesta. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,49 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 419 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli vettä keräävä. Alueella sijaitsee pienialaisia luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia vesi- ja metsälain nojalla suojeltuja lähteitä.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on pääasiassa moreenia.

Alueen kallioperä on pääosin graniittia/pegmatiittia. Pohjoisosassa on tonaliittis-trondhjemiittista tai granodioriittista migmatiittia ja eteläosassa pienellä alueella gabroa-dioriittia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Pyöreen vesiosuuskunnan vedenottamo.