Iisalmen reitti

 

Mammonkangas, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Mammonkankaan 1E-luokan pohjavesialue sijaitsee Nissilän kylässä noin 20 kilometriä Vieremän taajamasta pohjoiseen-luoteeseen. Pohjavesialue on osa Vieremän pohjoisosan laajoja lajittuneita muodostumia, jotka liittyvät Siilinjärvi-Vieremä-Pyhäntä harjujaksoon. Sen luoteispuolella sijaitsee Linnaharjun 1E-luokan pohjavesialue.

Mammonkankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,1 km2. Alue rajoittuu pohjoisessa Rotimojärveen, idässä Kaatiaiseen, etelässä Korsupuroon ja lännessä Rotimojokeen. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 4100 m3/vrk.

Mammonkankaan pohjavesialueelta löytyy merkittäviä pohjavedestä riippuvaisia luontotyyppejä, jonka vuoksi se luokitellaan E-luokkaan. Alueella sijaitsee luonnontilainen lähdepurkauma Mammonhauta, joka kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin soidensuojeluohjelman kohteisiin. Suojelualueella on erittäin monipuolinen lehto- ja luhtakasvillisuus. Mammonlähteestä alkunsa saava Mammonpuro virtaa Rotimojokeen. Pohjavesialue on siis tyypiltään antikliininen eli purkava. Pohjavedet purkautuvat Mammonkankaan länsipuolelle Rotimojokilaaksoon mm. Mammonhaudan lähteessä.

Maa- ja kallioperä

Mammonkankaan pohjavesialueella olevan harjun keskiosat ovat kivikkoista soraa ja lievealueilta löytyy vaihtelevasti hiekkaa. Maaperän kerrospaksuus pohjavesipinnan yläpuolella on Kupulanharjun eteläosassa on 10–13 m, Kupulanharjun länsiosassa suurimmillaan 19 m, vedenottamon alueella 8m, ja pohjavesialueen pohjoisosassa 4–21 metriä.

Alueen kallioperä on kiilleliusketta, mustaliusketta, konglomeraattia ja arkosiittia.

Käyttö

Mammonkankaan pohjavesialueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n sekä Nissilän vesiosuuskunnan vedenottamot. Ylä-Savon Vesi Oy:n Mammonkankaan pohjavesialueelta pumppaama raakavesi johdetaan Karjumäen vedenkäsittelylaitokselle.

Lisätietoja

Mammonkangas, pohjavesialueen suojelusuunnitelma, SKVSY 2012 (PDF)


Kirkasvetinen Mammonpuro virtaa Mammonkankaan pohjavesialueella.

Ylä-Savon Vesi Oy:n Linnaharjun, Mammonkankaan, Karjumäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueilta pumppaaman raakaveden laatu sekä Karjumäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):