Iisalmen reitti

 

Pajujärvi, Lapinlahti

Yleistiedot ja sijainti

Pajujärven 1-luokan pohjavesialue sijaitsee Lapinlahden keskustaajaman ja Alapitkän taajaman välissä ja rajoittuu kaakkoisosastaan Pajujärveen ja Jaakonjärveen. Alueella sijaitsee kerrostunut hiekkavaltainen harjumuodostuma, joka kohoaa n. 15–30 metriä ympäröivän maaston yläpuolelle. 5-tie kulkee alueen läpi noin 2 km matkan.

Pajujärven pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,7 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1397 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjavesi virtaa lähinnä luoteeseen ja purkautuu lähteikkönä alueen luoteispuolella.

Alueella sijaitsee 16 metriä syvä Ulppaan-lampi, jota käytetään uimapaikkana.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on valtaosin hiekkavaltaista maa-ainesta, joiden koostumus vaihtelee hienosta hiekasta keskirakeiseen hiekkaan. Karkeampaa, soravaltaista ainesta alueella on hyvin vähän; sitä tavataan lähinnä välikerroksina muodostuman keskiosassa. Esiintymän luoteisosassa lajittuneiden maakerrosten paksuus on yli 30 m.

Pohjavesialue sijoittuu syvään kallioruhjeeseen. Alueen kallioperä koostuu tonaliittis-trondhjemiittisesta granitoidista tai migmatiitista.

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n Pajujärven vedenottamo.

Lisätietoja

Lapinlahden kunta, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat, SKVSY 2012 (PDF)

Pajujärven pohjavesialueelta pumpatun raakaveden laatu sekä Pajujärven vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):