Iisalmen reitti

 

Lehmimäki-Karjalankangas, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Lehmimäki-Karjalankankaan 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 1,5 kilometriä Vieremän kuntataajamasta pohjoiseen/luoteeseen ja se on osa useita kilometrejä pitkästä luode-kaakkosuuntaisesta harjumuodostumasta. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Hiisiharju-Laajakankaan 2-luokan pohjavesialue. Kaakkoisosastaan alue rajautuu Myllyjärveen. Pohjavesi virtaa harjun suuntaisesti ja purkautuu pääasiassa Myllyjärveen.

Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 2,4 km2. Alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 1100 m3/vrk.

Alueella on harjoitettu maa-ainesten ottoa.

Maaperä

Pohjavesialueella on karkeaa, hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, jota on kallioperän päällä vaihtelevan paksuisina kerrostumina. Harjun runko-osan alueella vettä johtavat kerrostumat ovat 4-24 metriä paksuja. Kallionpinta nousee lähelle maanpintaa alueen pohjoisosassa ja reunaosat ovat huonosti vettä läpäisevän siltin ja saven peittämiä. 

Käyttö

Alueella sijaitsee Ylä-Savon Vesi Oy:n vedenottamo. Ylä-Savon Vesi Oy:n pohjavesialueelta pumppaama raakavesi johdetaan Karjumäen vedenkäsittelylaitokselle.

Lisätietoja

Marjomäki & Lehmimäki-Karjalankangas, Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Ylä-Savon Vesi Oy 2008 (PDF)

Ylä-Savon Vesi Oy:n Linnaharjun, Mammonkankaan, Karjumäen ja Lehmimäki-Karjalankankaan pohjavesialueilta pumppaaman raakaveden laatu sekä Karjumäen vedenkäsittelylaitokselta lähtevän veden laatu vuonna 2018 (Ylä-Savon Vesi Oy):