Iisalmen reitti

 

Sorronmäki, Vieremä

Yleistiedot ja sijainti

Sorronmäen 1-luokan pohjavesialue sijaitsee noin 19 kilometriä luoteeseen Vieremän kunnan keskustaajamasta.

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,66 km2 ja alueella muodostuvan pohjaveden määräksi on arvioitu 135 m3/vrk. Pohjavesialue on virtauskuvaltaan synkliininen eli vettä keräävä. Alueella sijaitsee pienialaisia luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia vesi- ja metsälain nojalla suojeltuja lähteitä.

Maa- ja kallioperä

Alueen maaperä on paikoitellen soistunutta hiekkamoreenimaata, jonka pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat huonot. Pohjavesi purkautuu alueella kalliosta moreenin kautta.

Pohjavesialueen kallioperä on kiilleliusketta, mustaliusketta, konglomeraattia ja arkosiittia.

Käyttö

Alueella sijaitsee Rotimojoen vesiosuuskunnan Löytölehdon vedenottamo.