Iisalmen reitti

 

Vesi on yhteinen resurssi

Vesi on elämisen perusta ja veteen liittyvät asiat koskevat kaikkea elollista. Vastuu vesiekosysteemien tilasta sekä vesiresurssin säilymisestä ihmisille käyttökelpoisena on kaikille yhteinen.

Suomi on tuhansien järvien maa, mutta täälläkään puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Maamme vesitase on vahva, mutta tuontituotteiden piiloveden määrä sekä omien toimintojemme vaikutukset etenkin veden laatuun on merkittävää. Paikoitellen uimarannoille ajautuu sinilevälauttoja ja pohjavesistä löytyy sinne kuulumattomia aineita.

Vesien hyödyntäminen vaikuttaa niiden tilaan, joten pitkäjänteinen, kestävällä pohjalla oleva toiminta edellyttää vastuullisuutta. Vesiin liittyvien kokonaisuuksien parempi ymmärrys ja tietoisuus lisää vesien arvostusta ja motivoi ihmisiä huolehtimaan niistä.

Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja menestystä Ylä-Savoon

Tämä sivusto käsittelee Pohjois-Savossa sijaitsevan Iisalmen reitin ja sen alapuolisen Kallaveden yläosan alueen järviä, jokia ja pohjavesialueita sekä eri toimialojen veden käyttöä ja siihen liittyviä kehittämistarpeita.

Sivuston päätoteuttajana on toiminut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (SKVSY) ja sen laadinnassa on hyödynnetty ympäristöhallinnon avointa dataa sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta saatuja tietoja. Vesimuodostumia koskevat viipymä- ja ravinnekuormitustiedot on saatu VEMALA-ravinnekuormitusmallin kautta ja pinta-ala ja syvyystiedot ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmästä. Vesimuodostumakohtaiset pinta-alat ovat laskennallisia ja tehty VALUE-työkalulla.

Iisalmenreitti.fi-sivusto on tehty Vesiviestillä vaikuttavuutta -hankkeen (1.6.2018–31.12.2020) puitteissa, jonka tavoitteena oli edistää kestävää vesien käyttöä ja vesienhoidon vaikuttavuutta.

Hanke kokosi tietoa veden merkityksestä sekä vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Iisalmen reitillä ja sen alapuolisella alueella. Hanke pyrki aktivoimaan alueen eri toimijat yhteistyöhön ja viesti eri kanavilla vesien tilan parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Ympäristöministeriö rahoitti hanketta 225 000 eurolla ja se toteutti osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteutti hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöönkärkihanketta.

Yhteystiedot

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys Ry
Jukka Koski-Vähälä
050 084 8171
jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi

Savonia Ammattikorkeakoulu

Luonnonvarakeskus

ProAgria Itä-Suomi