Iisalmen reitti

 

Sonkajärven vedenpinta nousee parin vuoden sisällä

 

Sonkajärven kunta on toteuttanut pitkäjänteisesti vesistöjen kunnostuksia. Usein kunnostukset vaativat pitkänkin ajan edetäkseen kuten kunnan nimikkojärven Sonkajärven keskivedenpinnan noston toteuttaminen. Kaikki kohdealueen vesialueiden osakaskunnat ovat hyväksyneet Aittokosken pohjapatosuunnitelman mukaiset toimenpide-esitykset ja hanke on edennyt lupavaiheeseen.

Lupahakemussuunnitelmassa Sonkajärven pohjapadon toimenpiteet on suunniteltu siten, että Sonkajärven vesipinnan keskivedenkorkeus nousee 30 cm nykyisestä pitkäaikaisen tarkkailun (2000 -2020) mukaisesta keskivedenkorkeudesta. Sen sijaan suunnitellun pohjapadon vaikutus vesipinnan tulvakorkeuteen on ainoastaan 3 cm. Siten kunnostushankkeen tavoitteena on pienentää Sonkajärven vesipinnan korkeusvaihtelua nostamalla alimpia vedenkorkeuksia.

pohjinlahti_fcg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohjinlahden laidunnettua ranta-aluetta loppukesällä aliveden aikaan (kuva: Minna Eskelinen/FCG Finnish Consulting Group Oy).

Luonnonkoskimainen pohjapato rakennetaan noin 50 metriä Aittokosken sillasta ylävirtaan päin (kts. asemapiirustus alla). Kunnostustoimenpide lisää Sonkajärven vesitilavuutta ja pitää vedenkorkeuden vaihteluvälin tasaisempana varsinkin kuiviin kesiin verraten. Vedennosto vähentää Sonkajärven vesistöreitin liiallista umpeenkasvua ja edistää vedenvaihtumista matalissa salmissa ja lahdissa. Vesitilavuuden kasvu parantaa järven happitilannetta, kun alivesi on padon vaikutuksesta pysyvästi korkeammalla myös talviaikaan. Hanke turvaa järven tilan säilymisen hyvässä tilassa vesienhoidon ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 85 000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelman ja vedenkorkeuden noston vesioikeudellisen lupahakemuksen laatimisen sekä lupamaksun kustannusarvio on 36 000 €, johon Pohjois- Savon ELY-keskus on myöntänyt avustusta 50 % ja kunnan osuus on toinen puoli eli 18 000 euroa. Suunnittelijana hankkeessa on toiminut Maveplan Oy ja luontoselvityksen on laatinut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Vesilain mukainen lupahakemussuunnitelma jätetään Itä-Suomen aluehallintovirastolle tulevana syksynä ja sen käsittely kestää maksimissaan noin vuoden. Lupakäsittely sisältää julkisen kuulemisen ja hankkeesta järjestetään myös yleisötilaisuuksia. Vedenpinnan noston hyödyt ja haitat sekä mahdolliset korvaukset haitankärsijöille arvioidaan suunnitelmassa, mutta vasta lupapäätöksessä määrätään korvaukset sekä lupaehdot. Lupapäätöksestä riippuen pohjapadon rakentamistyöt ajoittuvat vuoden 2022 tai seuraavaan vuoden 2023 syksyyn.

Samankaltaiset pohjapadot on toteutettu aiempina vuosina Sonkajärven kunnan alueella Ylä-Varpaseen vuonna 2014 ja Mustanjokeen vuonna 2015. Hankkeet on toteutettu vesistön tilaa parantavina vesistökunnostushankkeina yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

 

Jari Sihvonen, Sonkajärven kunnaninsinööri

Aittokosken pohjapadon asemapiirustus (Maveplan Oy)

 

sonkajarvi_jarvikaislakasvustot_fcg

Blogin aloituskuva: Järvikaislakasvustot Sonkajärvellä (kuva: Minna Eskelinen/FCG Finnish Consulting Group Oy).