Iisalmenreitti.fi

Tietoa pinta- ja pohjavesistä sekä niiden käytöstä Iisalmen reitin & Kallaveden yläosan alueella

Vesi on yhteinen resurssi

 

Vesi on elämisen perusta ja veteen liittyvät asiat koskevat kaikkea elollista. Vastuu vesiekosysteemien tilasta sekä vesiresurssin säilymisestä ihmisille käyttökelpoisena on kaikille yhteinen. Suomi on tuhansien järvien maa, mutta täälläkään puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Maamme vesitase on vahva, mutta tuontituotteiden piiloveden määrä sekä omien toimintojemme vaikutukset etenkin veden laatuun on merkittävää. Paikoitellen uimarannoille ajautuu sinilevälauttoja ja pohjavesistä löytyy sinne kuulumattomia aineita.

Tulevaisuudessa väestönkasvun, ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristömuutosten myötä puhtaan pohjaveden ja monimuotoisten pintavesien arvo ja merkitys vain kasvaa. Vesiensuojelu, -hoito ja -kunnostus eivät ole vain kustannuksia, vaan investointeja tulevaisuuteen, joilla palveluita tuottavan vesiresurssin toimivuus varmistetaan myös jatkossa.

Vesien hyödyntäminen vaikuttaa niiden tilaan, joten pitkäjänteinen, kestävällä pohjalla oleva toiminta edellyttää vastuullisuutta. Vesiin liittyvien kokonaisuuksien parempi ymmärrys ja tietoisuus lisää vesien arvostusta ja motivoi ihmisiä huolehtimaan niistä.

Iisalmen reitti (5583 km2) ja Kallaveden yläosan alue (1060 km2) ulottuvat 11:n kunnan alueelle ja ovat osa Suomen suurinta, Vuoksen vesistöaluetta; niiltä on vesiliikenneyhteys Kallaveden, Saimaan ja Laatokan kautta Itämerelle saakka. Iisalmen reitin vesien tila on sisämaan alueista kaikista heikoin ja yli puolet reitin vesistä on tilaltaan heikentyneitä. Ne vaikuttavat osaltaan myös alapuolisen Kallaveden tilaan.

Keskeisiä järviä alueella ovat mm. Porovesi, Onkivesi ja Pohjois-Kallavesi. Järvet ovat Iisalmen reitillä pääasiassa tummavetisiä, reheviä ja matalia. Useampi järvi on myös luontaisesti runsasravinteinen, mikä tekee alueesta harvinaisen Järvi-Suomessa. Virtavedet ovat pääosin pieniä ja keskisuuria turvemaiden jokia. Alueen pisin joki on pääosin Sonkajärvellä virtaava Matkusjoki. Kalakannat ovat vahvat ja särkikalavaltaiset, mutta myös kuha- ja haukikannat ovat merkittävät.

Suotuisan maaperän seurauksena alueella harjoitetaan intensiivistä maataloutta. Alueen maatalous on elinvoimaista, karjatalousvaltaista ja tuotanto kasvaa. Valtaosa metsistä on metsätalouskäytössä, missä hakkuukertymä ja metsänhoitotoimenpiteet ovat lisääntymässä. Myös turvetuotanto on alueella paikoitellen runsasta. Merkittävimmät teolliset veden käyttäjät alueella ovat elintarviketeollisuus, energiantuotanto, puun uitto ja turveteollisuus. Alueen pohjavesivarat ovat runsaat ja pääosin hyvälaatuiset.

Pintavedet

Alla olevassa kartassa Iisalmen reitti ja Kallaveden yläosan alue on jaoteltu kymmeneen 2. jakotasovaiheen osavaluma-alueeseen, joilla sijaitsee noin 800 yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea. Tällä sivustolla esitellään tarkempia tietoja reilun 150 järven ja vajaan 50 joen osalta. Valuma-alueen ominaisuudet ja siellä tapahtuvat toiminnot vaikuttavat vesistöjen tilaan ja vesistöt ovatkin aina jossain määrin valuma-alueidensa summa.

Klikkaamalla tiettyä aluetta kartalla pääset tarkastelemaan tietoja sen järvistä ja joista.

Pohjavedet

Pohjavesien käyttö

Sadannan myötä maa- ja kallioperään suotautuvaa ja varastoituvaa vettä kutsutaan pohjavedeksi. Sitä muodostuu alueilla, joilla maalaji on riittävän karkearakeista ja huokoista veden imeytymistä varten. Suomessa yli 60 % vesilaitosten jakamasta talousvedestä on pohjavettä tai tekopohjavettä. Haja-asutusalueilla on runsaasti käytössä myös yksityisiä talousvesikaivoja.

Pohjavettä käytetään myös Iisalmen reitin ja Kallaveden yläosan alueella. Iisalmen reitin alueella toimii Iisalmen, Lapinlahden, Kiuruveden, Vieremän ja Sonkajärven omistama tukkuyhtiö Ylä-Savon Vesi Oy, joka hankkii raakavettä pohjavedenottamoistaan, käsittelee sen ja toimittaa alueen eri asiakkaille, joita ovat mm. Iisalmen Vesi, Lapinlahden Vesi Oy, Kiuruveden vesihuoltolaitos, Vieremän Lämpö ja Vesi Oy sekä Sonkajärven vesi- ja viemärilaitos. Kallaveden yläosan alueella toimivat Kuopion Vesi Liikelaitos, Pielaveden kunnan vesihuoltolaitos sekä Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos. Lisäksi sekä Iisalmen reitin alueella, että Kallaveden yläosan alueella toimii useita vesiosuuskuntia ja -huoltoyhtymiä.

Pohjavesien suojelu

Pohjavesiä täytyy suojella, jotta hyvälaatuista juomavettä on käytettävissä nyt ja tulevaisuudessa. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on hidasta, kallista sekä hankalaa, ja pohjavesien pilaaminen onkin Suomessa ympäristönsuojelulaissa kielletty.  Pohjavesien pilaantumisen vaaraa voivat aiheuttaa esimerkiksi karjanlanta, keinolannoitteet, torjunta-aineet ja muut kemikaalit, polttoaine- ja öljysäiliöt, maalämpökaivot ja rakentaminen. Tutustu pohjavesien suojeluesitteisiin alla olevista linkeistä:

Lisätietoa myös ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

Pohjavesialueiden luokittelu

Pohjavesialueet luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

1-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita. Niiden vettä käytetään tai sitä on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokan pohjavesialueet ovat vedenhankintakäyttöön soveltuvia pohjavesialueita, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuisivat vedenhankintaan.

Edellä mainitut 1- ja 2-luokan pohjavesialueet voivat myös olla E-luokan pohjavesialueita, joiden pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Purkautuva pohjavesi voi siis vaikuttaa suoraan esim. soiden, virtavesien, järvien ja lähteiden tilaan.

Pohjavettä muodostuu myös luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolella.

Pohjavesialueet Iisalmen reitin ja Kallaveden yläosan alueella

Iisalmen reitin ja Kallaveden yläosan alueella sijaitsee 42 luokiteltua pohjavesialuetta, jotka näkyvät alla olevassa kartassa. Valtaosa sijaitsee Siilinjärveltä Vieremälle ja edelleen Perämerelle saakka ulottuvalla pitkittäisharjujaksolla. Antoisuudeltaan suurimpia pohjavesialueita ovat Vieremällä sijaitsevat Valkeiskangas (5927 m3/vrk), Linnaharju (7100 m3/vrk) ja Mammonkangas (4100 m3/vrk), Kuopiossa ja Siilinjärvellä sijaitseva Harjamäki-Käärmelahti (6973 m3/vrk) sekä Iisalmessa sijaitseva Peltosalmi-Ohenmäki (5095 m3/vrk).  Yhdessä nämä viisi kattavat lähes 50 % alueen luokitelluilla pohjavesialueilla muodostuvasta vedenhankintaan soveltuvasta vedestä.

Klikkaamalla pohjavesialuetta kartasta pääset tarkastelemaan alueen tietoja.

Tietoa sivustosta

Tämä sivusto käsittelee Pohjois-Savossa sijaitsevan Iisalmen reitin ja sen alapuolisen Kallaveden yläosan alueen järviä, jokia ja pohjavesialueita sekä eri toimialojen veden käyttöä ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Sivuston päätoteuttajana on toiminut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (SKVSY) ja sen laadinnassa on hyödynnetty ympäristöhallinnon avointa dataa sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselta saatuja tietoja. Iisalmenreitti.fi-sivusto on tehty Vesiviestillä vaikuttavuutta-hankkeen puitteissa, jonka tavoitteena on edistää kestävää vesien käyttöä ja vesienhoidon vaikuttavuutta. Hanke kokoaa tietoa veden merkityksestä sekä vesien tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Iisalmen reitillä ja sen alapuolisella alueella. Hanke pyrkii aktivoimaan alueen eri toimijat yhteistyöhön ja viestii eri kanavilla vesien tilan parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 225 000 eurolla ja se toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön-kärkihanketta.